Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató:
Név: Popup Solution Kft
Székhely és levelezési cím: 3036 Gyöngyöstarján István Út 37
Nyilvántartási szám:  10-09-039885
Adószám:  32162978-2-10
Ügyfélszolgálat:  ugyfelszolgalat@doktormarketing.hu
Telefonszáma: +3620 xx-xx-xxx
Email cím:  kapcsolat@doktormarketing.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
Az oldal használatával egyidejűleg lép hatályba.

3. Szolgáltatások:
Teljeskörű online megjelenés, Teljeskörű online marketing
A Szolgáltató által nyújtott online  tevékenységek mindegyike magában foglal egy előzetesen kötött szerződést, és szükség esetén előleg megfizetését igényel.

3.1 Előlegfizetés:
Több szolgáltatásunk igénybevétele előtt az ügyfelek kötelesek egy előlegfizetést teljesíteni, amely a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges. Az előleg összege és a fizetési mód részletei a kiválasztott szolgáltatástól függően változhatnak. Az előleget a Szolgáltató az adott szolgáltatás részleteivel és árakkal kapcsolatos egyeztetés után határozza meg és állapítja meg írásban.

4. Felhasználói kötelezettségek:
A felhasználók vállalják, hogy nem fognak visszaélni az oldal használatával, nem terjesztenek jogellenes tartalmat, nem okoznak kárt más felhasználóknak vagy a Szolgáltatónak, és betartják az ÁSZF-ben foglaltakat.

5. Adatvédelem és adatkezelés:
A Szolgáltató tiszteletben tartja az ügyfelek személyes adatainak védelmét. Az adatkezelés részletei és az adatvédelmi gyakorlatot leíró dokumentum elérhető a weboldalon.

6. Szerzői jogok:
A weboldal tartalma (szövegek, képek, logók stb.) a Szolgáltató tulajdonát képezi, és másolása, felhasználása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
Ennek megszegése jogi következményeket vonnak magukkal. 

7. Megrendelés és fizetés:
Az online marketing szolgáltatások igénybevételéhez a megrendelők kötelesek megadni a szükséges információkat és elfogadni a megadott díjszabást és feltételeket.

8. Az ÁSZF módosítása:
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

9. Joghatóság és vitarendezés:
Az ÁSZF-ből eredő jogviták esetén a felek először igyekeznek békésen megoldani a problémát. Ha ez nem lehetséges, a hatályos Magyar jog és az illetékes bíróságok irányadók.

10. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

• E-mail: kapcsolat@doktormarketing.hu
• E-mail tárgya: Dokor Marketing panaszkezelés

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.